SKF stöd för hela försäkringsprocessen

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKF har varit en av världens ledande lagertillverkare sedan 1907. SKF är representerat i fler än 130 länder och har cirka 15 000 återförsäljare världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401.

SKF Reinsurance AB har ansvar för att hantera koncernens försäkringsbara risker och att leda det skadeförebyggande arbetet.

Klas Iloson, VD SKF Reinsurance, beskriver uppdraget:

”Utmaningen är att ha ett samlat grepp i den internationella miljö SKF verkar i. Alla ska bli bemötta likvärdigt. Det kräver komplett och korrekt information samt stöd för att bearbeta och analysera informationen. En förutsättning för likvärdigt bemötande är att ha samma system i hela koncernen. Respektive enhet ska kunna ta del av och förstå informationen som berör just dem.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkringsprocessen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Tidigare arbetade SKF med olika fristående system för att hantera de olika stegen. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för försäkringshantering.

Klas Iloson fortsätter:

”Vid införandet av försäkringssystemet från iFACTS, var det viktigt att interna revisionskrav uppfylldes. Bland annat integrerades beräkning av IBNR i systemet. Vi får även ett stöd i arbetet med kommande regelverk som Solvency II i iFACTS programvara. Hantering av skador underlättades betydligt när vi gick från 3 system till 1.”

Other case studies

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Learn more

“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. De fick kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Learn more