Incident & Händelser

Modulen Incident & Händelse stödjer den generiska processen att skapa, inrapportera, hantera, följa upp och rapportera en händelse. Detta ger möjlighet att stödja flera olika typer av händelser med samma verktyg, t ex incident, ärende, beslut, avvikelse, aktivitet, rekommendation, kris, olycka, skada m.fl.

Funktionalitet

Incident & Händelse är en fristående modul i iFACTS plattform. Den kan kopplas och användas av övriga entiteter i plattformen t ex organisation, process, extern leverantör, strategi, verksamhetsplan, kontrollprogram, incidentrapportering.

Första steget är att skapa händelsetypen. Denna typ konfigureras med en portal, ingående flikar och informationsfält, kategoriseringar, funktionalitet och behörighet.  När typen skapats är den tillgänglig på relevanta delar i iFACTS plattform.

Resultatsammanställning görs via iFACTS rapportverktyg.

Incident

Incidenter kan vara av flera olika typer och portalerna kan därför konfigureras utifrån typ, t ex arbetsolycka, IT-incident, inbrott.

Respektive typ tänder upp den konfigurerade inställningen av fält och flikar. Roller utses som ansvariga för respektive typ.

Funktionalitet kan vara direktkoppling till berörda organisationsdelar, risker, kostnadsberäkning, kartfunktion, eskaleringsrutin, godkännande.

Portal skapas där den inrapporterande kan följa hanteringen av incidenten.

Ärende

Ärendehantering avser ofta serviceärenden, support eller synpunktshanterare.

På samma sätt skapas här olika portaler med konfigurerat innehåll och funktionalitet för respektive typ.

Möjlighet at skapa FAQ / kompetensdatabas samband med inrapportering. Problemhantering via rotorsaksanalys.

Portal skapas där den inrapporterande kan följa hanteringen av ärendet

Beslut

Ett beslut följer ofta samma generiska process som en händelse. Beslutet dokumenteras, kopplas till analyser, andra händelser, trender etc. Ansvarig utses.

Portalen för beslut kan konfigureras kraftfullt med all iFACTS funktionalitet och synliggöras inom hela informationsmodellen.

Aktivitet

Olika typer av aktivitet används ofta inom ledning och styrning. Exempel är planerade aktiviteter, förebyggande riskåtgärd, uppgift.

Samtliga dessa typer kan skapas och konfigureras med relevant informationsmodell.

Användbar funktionalitet är checklista med mätning, godkännande, status, påminnelse.

Avvikelse

Även avvikelser kan konfigureras i olika typer och för flera olika användningsområden.

De kan vara manuellt upplagda eller skapade i andra flöde som risk, kontroll, tillsyn, inspektion, rekommendation & uppföljning.