Försäkring & Skador

Ett moduluppbyggt system för försäkrings- och skadehantering. Med en intuitiv konfigureringsprocess, kan användares olika behov inom försäkringsområdet hanteras. Åtkomst till funktioner och information styrs via ett behörighetssystem som medger möjlighet för både interna som externa användare att ges tillgång till systemet.

Försäkringsbrev

Försäkringshantering stödjer många olika försäkringstyper. Det är lätt för administratören att anpassa innehåll och processer beroende på försäkringstyp och omfattning. Systemet hanterar både direktförsäkring och mottagen återförsäkring.

Registrerad information används både för att komponera försäkringsbrev, samt som källa för de rapporter som kan genereras. Inbyggd versionskontroll av försäkringsbreven säkerställer att gällande försäkring alltid är tillgänglig och att skador kopplas till korrekt version.

Information från försäkringen kan enkelt återanvändas i andra sammanhang, exempelvis som stöd för EML/PML-beräkningar i det skadeförebyggande arbetet.

Skadehantering

Skademodulen hanterar alla dina skador. Olika skadetyper kan konfigureras och formulär designas för att stödja anmälning av skador direkt i systemet. Grundläggande skadeinformation kan kompletteras med uppladdade dokument och bilder. Regleringsprocessen innefattar att lägga in självrisk, reserver och betalningar. Statistik för skadekostnader, hanteringstid och statusuppföljning presenteras i rapporter eller dashboards.

Registrering av skadehändelser med många skadelidande, återhämtning av självrisk och regresser finns det också stöd för.

För att undvika manuell hantering av data mellan system, finns integrationslösningar mot flera ledande ekonomisystem.

Fakturering

I faktureringsmodulen skapas enkelt fakturor för försäkringspremier, självrisker och skadeåterkrav med hjälp av fördefinierade mallar. Attestregler kan sättas upp för olika typer av godkännandeflöden. Stöd finns för samlingsfakturering och tilläggsfakturering.

Periodisering av premiereserver beräknas av systemet. Processen avslutas med möjlighet att betalmarkera fakturorna.

Faktura- och premierapporter kan genereras.

Integration mot ekonomisystem kan med fördel användas för effektivare hantering.

Förnyelseprocessen

Stöd för hela förnyelseprocessen för försäkringar, från urval av försäkringstyper och försäkringstagare, till utställandet av nya försäkringar.

Verktyget Boomerang, kan användas som en del i processen för en effektiv kommunikation med försäkringstagare och andra intressenter.

Indexering och premiemodellering är funktioner som underlättar värdehantering och premieallokering i förnyelsen.

Premiemodellering

Genom att registrera återförsäkringsportföljer per UW-år, räknar systemet ut återförsäkrares andel av skador. Den informationen användas dels för intern redovisning, dels för uppföljning mot återförsäkrare i form av rapporten Statement of Account.

Krav på återförsäkrare kan automatiskt omvandlas till cash calls i faktureringsmodulen.

Via Återförsäkrarportalen kan externa parter som mäklare och återförsäkrare löpande ta del av aktuell försäkringsinformation, inspektioner, skador, villkor m.m.

Återförsäkring

Ett effektivt simuleringsverktyg för premieallokering. Superb överblick och spårbarhet för att fininställa tekniska rater, justeringar och premier.

När de modellerade raterna och premierna har accepterats, lyfts de med ett klick över från simuleringsmiljön till produktionsmiljön.

Rapporter – Solvens II

I applikationen finns effektivt stöd för olika typer av rapporter.

Via Microsoft SSRS och standardrapporter integrerade i systemet, kan användare själva sätta upp och spara den slutliga designen av rapporter. Parametersättning, kolumnval och rapportformat är olika typer av inställningar som enkelt kan användas.

Underlag till den utmanande Solvens II-rapporteringen finns utmärkt stöd för i systemet, med fokus på de krävande skaderapporterna S.19, S.20 och S.21.