Egenkontroll

Egenkontroll förekommer inom många områden t ex livsmedelshantering, läkemedel, hälsoskydd, jordbruk och byggbranschen.

Egenkontrollen utgår ofta från lagens krav, stödjande föreskrifter och tillämpningsråd. Det kan vara ankomstkontroll av livsmedel eller läkemedel, uppgifter som ska utföras t ex städning, faroanalys inför ett arbetsmoment eller rapportera en avvikelse.

Exempel på styrande regelverk:

 • Livsmedelslag (2006:804)
 • Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • Miljöbalk (1998:808)
 • Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901
 • SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Plan- och bygglag (2010:900)

 

Digitalisera arbetet med Egenkontroll med hjälp av iFACTS

iFACTS stödjer arbetet med egenkontroll inom ramen för principerna inom ISO ledningssystem. Grunden är processorientering och tillgångshantering inom vilka de olika arbetsmomenten utförs.

Med ett digitalt egenkontrollsystem skapas en tydlig struktur för uppgifter som ska utföras, hur och när. iFACTS systemstöd innefattar distribution och uppföljning av utförda uppgifter samt eventuella avvikelser med tillhörande åtgärdshantering. Väl utvecklad notifieringsfunktionalitet till olika roller t ex vid registrering eller förfallna, ej åtgärdade uppgifter.

Egenkontrollen utgår ofta från lagens krav och stödjande föreskrifter och tillämpningsråd. Målsättningen är att säkra verksamheters kravuppfyllnad och efterlevnad.

Funktionalitet i iFACTS som stödjer arbetet:

 • Policy, rutiner
 • Dokumenthantering
 • Uppgiftsfördelning, roller, ansvar
 • Undersökning
 • Kompetens, utbildning
 • Riskbedömning, faroanalys
 • Utförande uppgift, checklista
 • Avvikelsehantering
 • Åtgärder
 • Incidenter, tillbud, rapportering
 • Uppföljning, kontroll

 

iFACTS stödjer arbetet med egenkontroll. Portal skapas för det sammanhållande arbetet, samarbetsyta för olika grupper, distribution av krav och mål, avvikelsehantering, checklistor, uppgifter, rapporter, uppföljning, nyckeltal och dashboards.

Fördelar

 • Alla moment samlade i ett arbetsflöde
 • Hela verksamheten samt inspektörer delar samma data
 • Eliminera manuella processer via Excel för ökad effektivitet, spårbarhet och transparens
 • Samtliga huvudaktörer är med i processen (enhetschef, chef, personal i verksamheten)
 • Portaler för snabb översiktsbild
 • Enkel start och tidigt värdeskapande
 • Hög grad av skalbarhet och flexibilitet
 • Väl utvecklad möjlighet till integrationer med andra system och datakällor via standardiserat API, kan t ex användas för integration med system för temperaturavläsning

 

iFACTS är sedan 1996 en ledande mjukvarulösning för verksamhetsstyrning, risk och kontroll. iFACTS mjukvara bidrar till att fatta tydligare faktabaserade beslut.

Boka demo idag!

Kontakt

Vilhelm Kjellsson
Phone: +46768120211
Email: vilhelm.kjellsson@ifacts.se

Kunder

Uppsala logotype Telia logotype Malmö Stad logotype