Strategi & Verksamhetsplan

Alla organisationer existerar för att skapa värde till sina intressenter (COSO Enterprise Risk Management).

Det värdeskapande aktiviteterna brukar utgå från vision, mission, mål, uppdrag, strategier. Dessa förs vidare från styrelse- och ledningsnivå till verksamhetens olika delar som produkter och tjänster, processer, planer, projekt och resurser.

Kraven ökar för organisationer att påvisa hur de styr och leder för att uppnå mål, uppfylla krav och efterleva lagstiftning. Vanliga områden är strategi och verksamhetsplan, säkerhet, arbetsmiljö, kvalitetsledning, informationssäkerhet, risk och kontinuitet, miljö och hållbarhet. De olika områdena hanteras ofta i isolerade öar vilket gör arbetet ineffektivt. Vanligen genomförs arbetet ostrukturerat via t ex Excellistor och andra dokument som dessutom kan vara personberoende.

Informationsmodell för Strategi & Verksamhetsplan

I iFACTS metod används nedanstående delar för att stödja det värdeskapande arbetet.

 • Vision - En önskad bild av framtiden som organisationen kan samlas kring. Här finns kända exempel som ”nollvisionen”, ”we try harder”, ”to refresh the world”.
 • Mission - Brukar svara på frågan ”vad gör vi?”. Kan innehålla affärsidé, affärsmodell, relationer, värderingar och kultur.
 • Långsiktiga mål - Mål svarar på frågan ”vad ska uppnås”. På denna höga nivå är målformuleringen ofta övergripande. Målen bryts ner till strategier, uppdrag och nyckelaktiviteter.
 • Strategi - Strategi syftar på hur mål och krav ska uppnås. Exempel kan vara "egen säljorganisation" eller "partnernätverk", "egen utveckling" eller "extern utvecklingspartner".
 • Uppdrag - När mål och strategier är definierade är det vanligt att styrelse och ledning skapar uppdrag och nyckelaktiviteter som fördelas i organisationen.
 • Budget - De ekonomiska ramarna för att bedriva verksamheten. Ofta nära kopplad till uppdrag och strategi.
 • Mål/mätning – Mål skapas på alla nivåer i organisationen. Detta är operationella mål som ofta hanteras enligt SMART-modellen där mätning är en viktig del.
 • Rapportering - Rapportering och uppföljning på samma sätt som den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen. Ledningen behöver få korrekt underlag och kunna agera på avvikelser från plan.
 • Verksamhetsplan - Det värdeskapande arbetet inklusive strategier, uppdrag, aktiviteter, risk, kontroll, rapportering kan samlas i en verksamhetsplan för respektive organisationsdel. Detta blir deras huvuddokument för året och grunden för verksamhetsstyrningen.

Uppgifter kan enkelt brytas ned och distribueras till olika ansvariga i organisationen. Verksamheten rapporterar utveckling och resultat direkt i systemet baserat på iFACTS innovativa metod.

Användarunika portaler presenterar resultat med nyckeltal – grafiskt och i tabellform samt mer utförliga rapporter vid behov. Exempel på portaler kan vara kvalitetsledning, verksamhetsplanering, projektstyrning, internkontroll och revision m.fl.

Integrerad dokumenthantering gör det enkelt att koppla dokument till olika relevanta processer och beslut.

Fördelar:

 • Alla moment samlade i ett arbetsflöde
 • Hela verksamheten delar samma data
 • Eliminera manuella processer via Excel för ökad effektivitet, spårbarhet och transparens
 • Samtliga huvudaktörer är med i processen (styrelse, ledning, verksamhet, kontroll)
 • Portaler för snabb översiktsbild
 • Implementera steg-för-steg med det som är viktigast just nu. En komplett bild av organisationens verksamhetsstyrning växer fram i den takt som bestäms.
 • Enkel start och tidigt värdeskapande
 • Hög grad av skalbarhet och flexibilitet
 • Väl utvecklad möjlighet till integrationer med andra system och datakällor via standardiserat API

 

iFACTS är sedan 1996 en ledande mjukvara inom strategi, styrning, risk och försäkring. iFACTS mjukvara bidrar till att fatta tydligare faktabaserade beslut.

Boka demo idag!

Kontakt

Mark Wijeyratne
Phone: +46727413900
Email: mark.wijeyratne@ifacts.se