Läkemedelsförsäkringen - digitalisering av skadehantering

Utmaning

Läkemedelsförsäkringen, som reglerar personskador till följd av biverkningar, har beslutat att jobba mot en fullt digitaliserad ärendehantering. Det inkluderar skaderegistrering, skanning av inkommande post, överprövningsprocessen och arkivering av avslutade skador. Under processen har områden som användarvänlighet, tillförlitlighet samt informationssäkerhet analyserats noga.

Lösning

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. För att klara detta, introduceras en uppdaterad skanningsfunktion helt integrerad med iFACTS INSMAN – vårt system för försäkringshantering. Alla skadehandläggare har personliga inkorgar och tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Beräkningsstöd för olika ersättningar görs i ett inbyggt kalkyleringsverktyg.

Överprövningar förbereds och skickas till överprövningsnämnden direkt från systemet. iFACTS INSMANs portalmodul gör det enkelt att bjuda in externa parter att ta del av information på ett säkert sätt.

Fördelar
  • All data finns i ett system
  • Säker hantering av personuppgifter med full spårbarhet
  • När information ska delas med externa parter, kan tidskrävande extraarbete som skanning undvikas – digitala dokument finns direkt tillgängliga
  • Inbyggd validering används för att stärka upp processen
  • Skalbar lösning som möjliggör online-arbete från alternativa arbetsplatser
  • Förberett för ytterligare funktionalitet, till exempel integrationer med externa system
Kunden

Läkemedelsförsäkringen täcker alla personer som behandlats med förskrivna läkemedel eller läkemedel som köpts på apotek och som drabbats av biverkningar på grund av medicinen.

Läkemedelsförsäkringen skapades 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige, idag finns också utvecklingsbolag, generika företag, parallellhandlare och vårdgivare bland försäkringstagarna.

Bakgrund

Läkemedelsförsäkringen har använt iFACTS INSMAN som skaderegleringssystem sedan 2007. Systemet stödjer hela skaderegleringsprocessen som reservsättning, utbetalning med attestfunktionalitet samt arkivering av gamla akter.

Genom åren har funktioner utökats med daglig inläsning av medicinsk information från FASS, automatisk hantering av livränteavsättningar och utbetalningar, deklarationsunderlag och fullt digital hantering av överprövningsärenden.

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer