Läkemedelsförsäkringen - digitalisering av skadehantering

Utmaning

Läkemedelsförsäkringen, som reglerar personskador till följd av biverkningar, har beslutat att jobba mot en fullt digitaliserad ärendehantering. Det inkluderar skaderegistrering, skanning av inkommande post, överprövningsprocessen och arkivering av avslutade skador. Under processen har områden som användarvänlighet, tillförlitlighet samt informationssäkerhet analyserats noga.

Lösning

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. För att klara detta, introduceras en uppdaterad skanningsfunktion helt integrerad med iFACTS INSMAN – vårt system för försäkringshantering. Alla skadehandläggare har personliga inkorgar och tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Beräkningsstöd för olika ersättningar görs i ett inbyggt kalkyleringsverktyg.

Överprövningar förbereds och skickas till överprövningsnämnden direkt från systemet. iFACTS INSMANs portalmodul gör det enkelt att bjuda in externa parter att ta del av information på ett säkert sätt.

Fördelar
  • All data finns i ett system
  • Säker hantering av personuppgifter med full spårbarhet
  • När information ska delas med externa parter, kan tidskrävande extraarbete som skanning undvikas – digitala dokument finns direkt tillgängliga
  • Inbyggd validering används för att stärka upp processen
  • Skalbar lösning som möjliggör online-arbete från alternativa arbetsplatser
  • Förberett för ytterligare funktionalitet, till exempel integrationer med externa system
Kunden

Läkemedelsförsäkringen täcker alla personer som behandlats med förskrivna läkemedel eller läkemedel som köpts på apotek och som drabbats av biverkningar på grund av medicinen.

Läkemedelsförsäkringen skapades 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige, idag finns också utvecklingsbolag, generika företag, parallellhandlare och vårdgivare bland försäkringstagarna.

Bakgrund

Läkemedelsförsäkringen har använt iFACTS INSMAN som skaderegleringssystem sedan 2007. Systemet stödjer hela skaderegleringsprocessen som reservsättning, utbetalning med attestfunktionalitet samt arkivering av gamla akter.

Genom åren har funktioner utökats med daglig inläsning av medicinsk information från FASS, automatisk hantering av livränteavsättningar och utbetalningar, deklarationsunderlag och fullt digital hantering av överprövningsärenden.

Other case studies

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Learn more

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more