Digitaliserad kontroll på hela skadeprocessen

Utmaning:

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. För att uppnå detta måste data delas mellan systemen på ett standardiserat sätt. Eftersom Vattenfall Insurance arbetar i nära samarbete med sina internationella kunder och tjänsteleverantörer är värden i flera valutor vanliga. Tidigare utarbetades en rapport gemensamt varje månad, vilket resulterade i fördröjda värden i det dagliga arbetet.

Lösning

Processer definieras och dokumenteras, detta inkluderar det dagliga arbetet som att lägga till nya skador, reserver och betalningar, samt överföring av uppgifter till det finansiella systemet.

Data som ska delas beslutas i samarbete mellan källsystemet (iFACTS INSMAN) och det mottagande finansiella systemet. Kontrollrapporter gör det möjligt att övervaka och upptäcka skillnader i data i de två systemen när som helst.

Grunddata såsom valutor synkroniseras i båda systemen.

Fördelar
  • Rutiner är tillförlitliga och standardiserade
  • Spårbarhet genom hela lösningen förbättras
  • Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede
  • Tillförlitlig data från början istället för i en rapport med en månads fördröjning
  • Konverterade belopp i rapporter visas lika i båda systemen
Kund

Vattenfall AB är en av Europas största producenter och distributör av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfallkoncernen har cirka 20 000 anställda. Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance erbjuder Vattenfall och dess dotterbolag försäkring för sina försäkringsbara risker.

Bakgrund

År 2019 implementerade Vattenfall Insurance INSMAN som deras försäkrings- och skadesystem. Systemet stöder förnyelseprocessen inklusive insamling av värden i en integrerad process, hantering av försäkringsbrev och faktureringspremier. Skador registreras och justeras med möjligheter att lagra all information såsom korrespondens, beslut och annan dokumentation på varje skada.

Other case studies

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Learn more

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Learn more

“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. De fick kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Learn more